§1. Definicje

Regulamin – niniejszy zbiór postanowień będący regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora. Regulamin jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem www.badaniarynku.pl.

Regulamin konkursu – zbiór postanowień dotyczących udziałui nagradzania Panelistów w Konkursach organizowanych przez Organizatora, dostępny pod adresem www.badaniarynku.pl.

Organizator – ABR SESTA Spółka Sp. z o.o. (ABR SESTA), z siedzibą przy ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000189138, posługująca się numerem NIP 7010050902 oraz REGON 140775652, o kapitale zakładowym w wysokości 2.200.000,00 PLN wpłaconym w całości.

Serwis– serwis internetowy zamieszczony w domenie www.badaniarynku.pl, za pośrednictwem którego Paneliści biorą udział w badaniach rynku, opinii publicznej oraz projektach „tajemniczy klient” prowadzonych przez Organizatora lub podmioty współpracujące z Organizatorem.

Formularz rejestracyjny– formularz wypełniany przez Panelistę podczas procesu rejestracji, celem założenia Konta w Serwisie, zawierający dane Profilu Panelisty.

Konto – konto Panelisty zakładane w wyniku przeprowadzenia procesu rejestracji, służące w szczególności do zarządzania Profilem Panelisty, aktualizowania danych dotyczących Panelisty, obsługi procesu gromadzenia Punktów, o których mowa w Regulaminach Konkursów oraz komunikacji z Panelistą.

Panelista – osoba fizyczna, która po spełnieniu określonych Regulaminem wymogów i akceptacji Regulaminu posiada Konto w Serwisie.

Profil – indywidualne informacje dotyczące Panelisty (np. jego wiek lub płeć), które przekazał Organizatorowi poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego, Kwestionariuszy rozszerzających dane Profilu lub poprzez odpowiedzi na pytania w Badaniach, w których uczestniczył, zgromadzone na Koncie Panelisty.

Kwestionariusze rozszerzające – formularze dobrowolnie wypełniane przez Panelistę dotyczące innych informacji na temat Panelisty, niż udostępniane poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego, służące do precyzyjnego profilowania Zaproszeń przekazywanych Panelistom.

Umowa – umowa o charakterze ramowym zawierana pomiędzy Organizatorem a Panelistą w momencie założenia Konta w Serwisie.

Zaproszenie (Oferta) – informacja o możliwości Udziału w Badaniu przekazana Paneliście przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu badaniarynku.pl.

Badania – badania rynku, opinii publicznej lub projekt „tajemniczy klient”, do udziału w których Panelista otrzymuje Zaproszenia od Organizatora.

Udział w Badaniu – udzielenie po otrzymaniu Zaproszenia starannych, dokładnych i wiarygodnych odpowiedzi na wszystkie pytania kwestionariusza Badania, rzetelne wykonanie wszystkich zadań opisanych w Zaproszeniu oraz instrukcji do Badania.

Usługi elektroniczne – usługi świadczone Panelistom przez Organizatora z wykorzystaniem Serwisu.

Dane niedozwolone – treści zakazane przez obowiązujące przepisy prawa polskiego i międzynarodowego, w szczególności treści pornograficzne, treści związane z propagowaniem przemocy i nienawiści, treści drastyczne, a także treści powszechnie uznawane za obraźliwie, naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa autorskie lub prawa innych osób, których udostępnianie w ramach Serwisu jest niedozwolone.

Pliki cookie („ciasteczka”) - pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera użytkownika w celu prawidłowgo przeprowadzania niektórych Badań.

§2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady:

 • świadczenia przez Organizatora Usług elektronicznych,
 • przekazywania Zaproszeń do Udziału w Badaniu,
 • udziału w Badaniach przez Panelistów,
 • przetwarzania danych osobowych Panelistów;

2. Organizator świadczy w szczególności Usługi elektroniczne polegające na utrzymywaniu Konta Panelisty w Serwisie, m.in. umożliwiającego zapraszanie do Udziału w Badaniu, Udział w Badaniach i przekazywanie dowodów ich wykonania.

3. Organizator świadczy Usługi elektroniczne drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.). Usługi elektroniczne świadczone są nieodpłatnie.

4. Uczestnictwo w Serwisie jest całkowicie dobrowolne. Panelista może w dowolnej chwili zrezygnować z dalszego udziału w Serwisie, przy zachowaniu określonej Regulaminem procedury i zażądać usunięcia jego danych ze zbioru danych administrowanego przez Organizatora.

5. Panelista przed rozpoczęciem korzystania z Usług elektronicznych jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.

6. Panelista zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

7. Regulamin jest udostępniony Panelistom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

8. Odpowiedzi Panelistów udzielone podczas Udziału w Badaniach są traktowane jako poufne i mogą być przedstawiane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

9. Organizator postępuje zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności dostępnej na stronie www.badaniarynku.pl.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.

§3. Przystąpienie do Serwisu

1. Panelistą może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnychlub osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 14 lat. Osoba posiadająca organiczną zdolność do czynności prawnych może przystąpić do Panelu pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez jej przedstawiciela ustawowego. Fakt wyrażenia zgody może zostać zweryfikowany przez Organizatora.

2. Wymieniona w ust. 1 osoba fizyczna może przystąpić do Serwisu poprzez dokonanie rejestracji, na którą składają się:

 • samodzielne wypełnienie Formularza rejestracyjnego lub udzielenie odpowiedzi na pytania w nim zawarte zadane przez przedstawiciela Organizatora (ankietera);
 • spełnienie warunków technicznych określonych w § 3 ust. 4 Regulaminu;
 • potwierdzenie, poprzez kliknięcie na link przesłany przez Organizatora na adres mailowy podany w Formularzu rejestracyjnym, chęci przystąpienia do Serwisu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Panelistę w Formularzu rejestracyjnym.

4. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Serwisu, Panelista powinien dysponować:

 • urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
 • przeglądarką Firefox 8.0 lub wyższą, Chrome 11 lub wyższą, Internet Explorer 8 lub wyższą albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.

5. Rejestracja oraz udział w Badaniach są bezpłatne. Jednakże w związku z konieczną zainicjowania połączenia internetowego operator zapewniający Paneliście połączenie internetowe może naliczyć opłatę za transmisję danych zgodną z cennikiem tego operatora. Organizator nie ponosi kosztów dostępu do Internetu związanych z uczestnictwem Panelisty w Serwisie.

6. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od uruchomienia skryptów Java Script lub wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookie na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz wyłączenia blokady „wyskakujących okien” i adblocków, tj. programów blokujących pojawianie się reklam.

§4. Uczestnictwo w Serwisie

1. Przystępując do Serwisu Panelista tworzy Konto, którego indywidualnymi cechami są identyfikator i hasło. Panelista jest odpowiedzialny za utrzymywanie ich w tajemnicy. W przypadku ich utraty przez Panelistę, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki powstałe z tego tytułu. Po zalogowaniu na Konto Panelista może zmieniać hasło przypisane do Konta, jak i dane zamieszczone w Profilu. Jeżeli Panelista zapomni hasło, Organizator zapewni mechanizmy pozwalające na ustanowienie nowego hasła lub jego odzyskanie.

2. Panelista może posiadać tylko jedno Konto.

3. Zakazane jest posługiwanie się oprogramowaniem lub sprzętem pozwalającym na korzystanie przez Panelistę z więcej niż jednego Konta w Serwisie. W szczególności dotyczy to oprogramowania lub sprzętu pozwalającego na automatyczne zakładanie nowego Konta.

4. Panelista jest zobowiązany do utrzymywania aktualnych i zgodnych z prawdą danych zamieszczonych w Profilu. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzania, czy Panelista przeprowadza aktualizacje danych zamieszczonych w Profilu.

5. Zaproszenia są wysyłane do Panelistów spełniających określone kryteria społeczno-demograficzne na podstawie danych Profilu. Kryteria doboru Panelistów do poszczególnych badań są zmienne. Decyzja o wyborze Panelistów do udziału w Badaniach należy do Organizatora.

6. Dane zebrane od Panelisty w trakcie Badania mogą zostać uzupełnione przez Organizatora o dane lub część danych Profilu.

7. Odpowiedzi Panelisty na pytania zadawane mu w Badaniach mogą służyć Organizatorowi do aktualizowania informacji dotyczących Panelisty, które przekazał podczas rejestracji, jak również do uzupełniania tych informacji (aktualizowania i rozszerzania Profilu). W przypadku rozszerzania Profilu Organizator będzie uzyskiwał zgodę Panelisty na dołączenie jego danych do Profilu.

8. Panelista biorący Udział w Badaniach zobowiązuje się do udzielania w określonym w Zaproszeniu czasie prawdziwych, starannych, dokładnych i wiarygodnych odpowiedzi na wszystkie pytania kwestionariusza Badania, rzetelne wykonanie wszystkich zadań opisanych w Zaproszeniu oraz instrukcji do Badania.

9. Zakazane jest korzystanie przez Panelistę z Usług elektronicznych w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

10. Zakazane jest dostarczanie przez Panelistę Danych niedozwolonych.

11. Kwestionariusze, inne narzędzia badawcze, próbki, jak i dokumenty multimedialne przesyłane do Panelisty przez Organizatora pozostają wyłączną własnością Organizatora lub podmiotów współpracujących z Organizatorem. W związku z tym, Panelista zobowiązuje się nie przetwarzać, nie rozpowszechniać, czy nie przekazywać ich osobom trzecim w jakiejkolwiek formie, bezpłatnie lub za odpłatą.

§5. Nagradzanie Panelistów

Sposób nagradzania Panelistówza Udział w Badaniu został określony w Regulaminach Konkursów.

§6. Rezygnacja z uczestnictwa lub usunięcie z Serwisu

1. Panelista w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Serwisie. Rezygnacji można dokonać za pośrednictwem Konta, poprzez wybranie odpowiedniej opcji. Usunięcie Profilu polega na usunięciu danych umożliwiających identyfikację Panelisty.

2. Rezygnacja z uczestnictwa w Serwisie oznacza automatyczną rezygnację Panelisty z udziału w konkursach realizowanych w ramach Serwisu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu Panelisty, który nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności:

 • nie spełnia kryteriów uczestnictwa w Panelu wymienionych w §3;
 • co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że udzielane przez niego w ramach Badań odpowiedzi są niezgodne z prawdą, niestaranne, albo niedokładne lub który nierzetelnie wykonał zadania opisane w Zaproszeniu lub instrukcji do Badania;
 • co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że korzysta z usług elektronicznych w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami;
 • co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że podane przez niego w trakcie rejestracji dane nie są zgodne z prawdą lub który po zmianie danych podanych przy
 • który nie przejdzie poprawnie weryfikacji danych, o której mowa w §3 lub który unika tej weryfikacji, albo weryfikacja taka nie jest możliwa;
 • który posiada więcej niż jedno Konto;
 • który przez okres 12 miesięcy nie wziął udziału w żadnym z Badań prowadzonych w ramach Serwisu.

4. Usunięcie Panelisty z Serwisu przez Organizatora, o którym mowa w ust. 3 powyżej następuje za 14-dniowym uprzedzeniem, tj. po upływie 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora stosownej informacji na adres poczty elektronicznej Panelisty podany w Formularzu rejestracyjnym.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania w bazie danych wszystkich odpowiedzi udzielanych w ramach Badań przez Panelistę, który zrezygnował z uczestnictwa w Serwisie lub został z niego usunięty, z wyłączeniem jego danych osobowych. Dane osobowe Panelisty umożliwiające jego identyfikację zostaną usunięte po upływie okresu reklamacyjnego i czasu określonego wymogami obowiązującego prawa.

6. Punkty zgromadzone przez Panelistę, o których mowa w Regulaminach Konkursów, są umarzane z chwilą usunięcia jego Profilu, o ile wcześniej nie otrzymał za ich zgromadzenie nagrody w sposób określony w danym Regulaminie Konkursu.

§7. Reklamacje

1. Związane z uczestnictwem w Serwisie na podstawie niniejszego Regulaminu należy zgłaszać korzystając z formularza kontaktowego na stronie Serwisu.

2. Reklamacja powinna zwięźle przytaczać okoliczności uzasadniające reklamację oraz określać związane z tym roszczenia Panelisty (wskazywać czego się domaga od Organizatora).

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich otrzymania, w kolejności wpływania.

4. O sposobie rozpatrzenie reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną wysłaną na adres podany w Formularzu rejestracyjnym.

§8. Przetwarzanie danych osobowych

1. W ramach świadczenia Usług elektronicznych Organizator jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Panelisty, niezbędnych do świadczenia Usług elektronicznych przez Organizatora i przyznawania im nagród za uczestnictwo w organizowanych konkursach.

2. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomości o korzystaniu przez Panelistę z Usług elektronicznych w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Organizator może przetwarzać dane osobowe Panelisty w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

3. Przystępując do Serwisu Panelista przyjmuje do wiadomości, że administratorem jego danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.) jest ABR SESTA Sp. z o.o. z siedzibą we Warszawie przy ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa, która przetwarza te dane w celach związanych z przeprowadzeniem Badań, funkcjonowaniem Serwisu, w tym nagradzaniem Panelistów i dystrybucją newslettera dotyczącego funkcjonowania Serwisu oraz Badań i projektów badawczych, albo podobnych, realizowanych przez Organizatora lub podmioty współpracujące z Organizatorem. Panelista może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji dotyczących innych usług oferowanych przez Organizatora lub podmioty współpracujące z Organizatorem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych Panelistów można znaleźć w Polityce prywatności i bezpieczeństwa Panelu BadaniaRynku.pl.

4. Organizator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe:

 • nazwisko i imię Panelisty,
 • numer PESEL,
 • numer NIP,
 • login,
 • adres zamieszkania lub do korespondencji,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu.
Powyższe wyliczenie nie jest wyczerpujące. Ewentualne rozszerzenie katalogu danych osobowych udostępnianych przez Panelistę Organizatorowi nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu.

5. Udostępniając Formularz rejestracyjny w ramach Serwisu Organizator określa dane osobowe Panelisty, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia Usług elektronicznych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług elektronicznych przez Organizatora.

7. Panelista ma prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i prawo do żądania zaprzestania przetwarzania tych danych. Usunięcie lub żądanie usunięcia danych osobowych przed zakończeniem Badania oznacza wyłączenie Panelisty z udziału w nim.

8. Organizator może przetwarzać również dane przekazane przez Panelistę poprzez dobrowolne wypełnienie Kwestionariusza rozszerzającego, a także następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Panelistę z Usług elektronicznych (dane eksploatacyjne):

 • oznaczenia identyfikujące Panelistę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu,
 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Panelista,
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług elektronicznych,
 • informacje o skorzystaniu przez Panelistę z Usług elektronicznych.

9. Organizator uprawniony jest na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych do przetwarzania danych osobowych Panelisty, określonych w ust. 3 powyżej, w celu świadczenia Usług elektronicznych, Udziału w Badaniach oraz w celu dochodzenia roszczeń z tytułu ich wykonania.

10. Organizator, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Panelistę. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

11. Dane osobowe Panelistów mogą być na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych powierzone do przetwarzania podmiotom trzecim, związanym z Organizatorem odpowiednią umową, w celu związanym z realizacją Badań w ramach Serwisu.

§9. Zmiana Regulaminu

1. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian w treści Regulaminu.

2. O zmienionym Regulaminie Organizator informuje na stornieSerwisu oraz poprzez wysłanie do Panelisty wiadomości na adres poczty elektronicznej podany przez Panelistę w Formularzu rejestracyjnym, najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.

3. Jeżeli Panelista w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianach Regulaminu nie zrezygnuje z prawa uczestnictwa w Serwisie zgodnie z § 6 ust. 1, zmiany Regulaminu wchodzą w życie następnego dnia po upływie wskazanego wyżej terminu wypowiedzenia, chyba że Organizator wskazał inny, dłuższy termin wejścia zmian w Regulaminie w życie.

§10. Postanowienia końcowe

1. W przypadku bezskuteczności lub nieważności jednego lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu, nie wpływa to na skuteczność lub ważność postanowień pozostałych.

2. Z wyjątkiem postanowień, w których jest to wyraźnie stwierdzone lub wymagane prawem, wszelkie informacje będą przekazywane Paneliście w formie elektronicznej. Wiadomość będzie uznana za skutecznie dostarczoną, jeśli zostanie wysłana przez Organizatora na adres poczty elektronicznej Panelisty podany podczas procesu rejestracji. Panelista ma obowiązek bezzwłocznego powiadomienia Organizatora o każdej zmianie adresu poczty elektronicznej użytego podczas rejestracji pod rygorem uznania za skutecznie doręczone informacje Organizatora wysłane pod dotychczasowy adres poczty elektronicznej Panelisty.

3. Organizator odpowiada za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie Usług elektronicznych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Wszelkie spory związane z uczestnictwem w Serwisie na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.

5. W przypadku zaistnienia sporu związanego z uczestnictwem w Serwisiena podstawie niniejszego Regulaminu, zostanie on przez strony rozstrzygnięty polubownie. W przeciwnym razie właściwy będzie sąd właściwości ogólnej.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2015 r.