I. Definicje

Regulamin Konkursu – niniejszy zbiór postanowień dotyczących Konkursu „Nagradzamy Twoje Badania” określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. Regulamin jest udostępniony Uczestnikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Konkurs – ogólnodostępny konkurs „Nagradzamy Twoje Badania” organizowany w serwisie WWW pod adresem www.badaniarynku.pl na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizator – ABR SESTA Spółka Sp. z o.o. (ABR SESTA), z siedzibą przy ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000189138, posługująca się numerem NIP 7010050902 oraz REGON 140775652, o kapitale zakładowym w wysokości 2.200.000,00 PLN wpłaconym w całości.

Fundator Nagród – ABR SESTA Spółka Sp. z o.o. (ABR SESTA), z siedzibą przy ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000189138, posługująca się numerem NIP 7010050902 oraz REGON 140775652, o kapitale zakładowym w wysokości 2.200.000,00 PLN wpłaconym w całości.

Uczestnik – Panelista spełniający warunki uczestnictwa w Konkursie, który przystąpił do Konkursu „Nagradzamy Twoje Badania” oraz zaakceptował jego Regulamin.

Punkt – jednostka liczbowa, którą nagradzany jest Uczestnik po każdorazowym prawidłowym wykonaniu zadania konkursowego. Nagrody przyznawane są po uzbieraniu przez Uczestnika każdorazowo pakietu 5.000 (pięciu tysięcy) Punktów.

Serwis – serwis internetowy zamieszczony w domenie www.badaniarynku.pl, w ramach którego realizowany jest Konkurs.

Regulamin Serwisu – zbiór postanowień będący regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora oraz zasady uczestnictwa Panelistów w Serwisie, dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem www.badaniarynku.pl.

Panelista – osoba fizyczna, która po spełnieniu określonych Regulaminem Serwisu wymogów i jego akceptacji posiada Konto w Serwisie.

Badania – badania rynku, opinii publicznej lub projekt „tajemniczy klient”, do udziału w których Uczestnik otrzymuje zaproszenia od Organizatora, stanowiące element Zadania konkursowego.

Zadanie konkursowe – zadanie, za którego prawidłowe wykonanie przyznawane są Punkty, polegające na udziale w Badaniu i udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

Pytanie Konkursowe – pytanie przesyłane przez Organizatora Konkursu do Uczestnika po wzięciu przez niego udziału w Badaniu lub przesyłane razem z zaproszeniem do wzięcia udziału w Badaniu.

Udział w Konkursie – udzielenie w określonym czasie prawdziwych i dokładnych odpowiedzi na wszystkie pytania kwestionariusza Badania oraz rzetelne wykonanie wszystkich zadań opisanych w instrukcji do Badania.

Nagroda – nagroda pieniężna, którą Organizator przyznaje Paneliście na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Konto – konto Panelisty zakładane w wyniku przeprowadzenia procesu rejestracji, na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu, służące w szczególności do zarządzania Profilem Panelisty, o którym mowa w Regulaminie Serwisu, aktualizowania danych dotyczących Panelisty, udziału w Konkursie oraz obsługi procesu gromadzenia i zamiany Punktów.

Konto PayPal – konto w systemie PayPal odpowiadające adresowi e-mail wskazanemu przez Uczestnika, umożliwiające odbiór Nagrody przyznanej Uczestnikowi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Fundacja – Fundacja „Edukacja dla Przyszłości”z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnejprowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000476475, NIP: 5272701601, REGON: 146861045, na rzecz której Uczestnik może przekazać przyznaną mu Nagrodę w formie darowizny;

II. Postanowienia ogólne

1. Organizator organizuje Konkurs pod nazwą „Nagradzamy Twoje Badania”.

2. Konkurs rozpocznie się 01.06.2015 r. i trwać będzie aż do czasu jego odwołania przez Organizatora.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i rezygnacja z niego może nastąpić w każdej chwili, przy zachowaniu określonej w Regulaminie Konkursu procedury.

4. Uczestnik jest związany postanowieniami Regulaminu Konkursu. Poprzez akceptację Regulaminu Konkursu , Uczestnik potwierdza zapoznanie się z jego treścią.

5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

6. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie powołana przez Organizatora Komisja.

III. Dane osobowe

Dane osobowe przekazane przez Uczestników Organizatorowi Konkursu będą przez niego przetwarzane zgodnie z §8 Regulaminu Serwisu.

IV. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem może być wyłącznie Panelista.

2. Uczestnikami nie mogą zostać osoby pozostające w stosunku pracy z Organizatorem oraz członkowie ich najbliższych rodzin, jak również podwykonawcy i współpracownicy Organizatora. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą. Organizator jest uprawniony – w przypadku jakichkolwiek wątpliwości – weryfikować status Uczestnika Konkursu w w/w zakresie. W przypadku nie udzielenia przez Uczestnika odpowiedzi lub udzielenia odpowiedzi potwierdzającej wskazany status, Uczestnik zostanie automatycznie wykluczony z Konkursu, w takim przypadku zgromadzone przez niego Punkty zostaną anulowane.

3. Uczestnik poprzez akceptację Regulaminu Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki uprawniające go do udziału w Konkursie.Uczestnik, który nie spełnia warunków do udziału w Konkursie traci prawo do ewentualnej Nagrody.

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Przystąpienie do Konkursu uważa się za dokonane po pierwszym zalogowaniu się Uczestnika do swojego Konta.

2. Wydanie Nagrody nastąpi na konto Uczestnika w systemie PayPal, ewentualnie nagroda zostanie zgodnie z decyzją Uczestnika przekazana na rzecz Fundacji.

3. Uczestnictwo w Konkursie polega na zbieraniu w trakcie trwania Konkursu jak największej liczby Punktów.

4. Uczestnik otrzymuje Punkty za należyte wykonanie Zadania konkursowego.

5. Organizator w drodze wiadomości e-mail wysyła do Uczestnika zaproszenia do wzięcia udziału w Badaniach zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu. Zaproszenie zawiera informację o terminie, do upływu którego Uczestnik może wziąć udział w danym Badaniu oraz udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe, a także o liczbie Punktów, które Uczestnik zdobywa w wyniku należytego wykonaniu Zadania Konkursowego.

6. Po upływie terminu wskazanego w zaproszeniu lub udziału w danym Badaniu określonej liczby osób zaproszenie staje się nieaktualne. Uczestnik po kliknięciu na link umieszczony w zaproszeniu otrzyma w takim przypadku informację o zakończeniu Zadania konkursowego.

7. Po właściwym wykonaniu Zadania Konkursowego, Uczestnik zdobywa liczbę Punktów wskazaną w zaproszeniu do danego Badania.

8. Uczestnik gromadzi Punkty na swoim Koncie.

9. W chwili uzyskania przez Uczestnika każdorazowo 5.000 Punktów na Koncie Uczestnika aktywna staje się funkcja „Odbierz nagrodę przez Paypal” oraz „Przekaż nagrodę Fundacji”.

10. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, odbiór Nagrody możliwy jest w terminie 12 miesięcy od dnia każdorazowego zgromadzenia przez Uczestnika 5.000 Punktów.

VI. Nagrody

1. Uczestnik otrzymuje nagrodę w wysokości 50,00 PLN za każde zebrane 5.000 Punktów, z zastrzeżeniem pkt. V ust. 10 Regulaminu Konkursu.

2. Dodatkowo, do każdej z Nagród doliczona będzie kwota w wysokości 11,11 % wartości Nagrody, którą Organizator pobierze od Uczestnika w momencie wydania Nagrody z przeznaczeniem na zapłatę podatku dochodowego od Nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

3. W celu otrzymania nagrody, Uczestnik zgłasza chęć jej odbioru, klikając na przycisk „Odbierz nagrodę przez Paypal” albo – jeżeli chce przekazać Nagrodę na rzecz Fundacji – klikając na przycisk „Przekaż nagrodę Fundacji’ widoczne na Koncie Panelisty.

4. Nagroda przekazywana jest do 14. (czternastego) dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym Uczestnik zgłosił chęć odbioru Nagrody, na Konto PayPal Uczestnika lub na konto bankowe Fundacji, w przypadku wybrania przez Uczestnika opcji „Przekaż nagrodę Fundacji”.

VII. Rezygnacja

1. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie.

2. Jeśli Uczestnik w momencie rezygnacji zdobył uprawnienie do odbioru Nagrody, powinien najpierw dopełnić warunków niezbędnych do otrzymania Nagrody, a dopiero później usunąć Konto. W innym przypadku zgromadzone Punkty przepadają.

VIII. Reklamacje

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie należy zgłaszać korzystając z formularza kontaktowego na stronie Serwisu.

2. Reklamacja powinna zwięźle przytaczać okoliczności uzasadniające reklamację oraz określać związane z tym roszczenia Uczestnika(wskazywać czego się domaga od Organizatora).

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich otrzymania, w kolejności wpływania.

4. O sposobie rozpatrzenie reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną wysłaną na adres podany w Formularzu rejestracyjnym.

IX. Odpowiedzialność

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:

  • szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z niniejszym Regulaminem zachowaniem Uczestników Konkursu;
  • problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator Konkursu, przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez dostawcę usług internetowych oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
  • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Organizatora;

X. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

3. W przypadku zaistnienia sporu związanego z uczestnictwem w Konkursie na podstawie niniejszego Regulaminu, zostanie on przez strony rozstrzygnięty polubownie. W przeciwnym razie właściwy będzie sąd właściwości ogólnej.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie Konkursu nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.